Hallituksen toimintakertomus

Tase ja rahoitus

31.12.2017 taseen lukuja on verrattu 31.12.2016 taseeseen (miljoonaa euroa).
  31.12.2017 31.12.2016
Pitkäaikaiset varat 46,7 30,3
Lyhytaikaiset varat 91,6 123,0
Varat yhteensä 138,4 153,3
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 103,7 117,7
Oma pääoma yhteensä 116,7 130,6
Pitkäaikaiset velat 1,5 3,1
Lyhytaikaiset velat 20,2 19,6
Oma pääoma ja velat yhteensä 138,4 153,3

Rahavirrat katsauskaudella:

  1-12/2017 1-12/2016
+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu -2,4 5,0
+/- käyttöpääoman muutos 2,0 -7,6
- korot, verot ja saadut osingot 0,3 0,9
= liiketoiminnan rahavirta -0,0 -1,7
- investointien rahavirta -18,5 -14,5
- rahoituksen rahavirta -13,4 -11,6
= kassavarojen muutos -32,0 -27,9

Liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuussa 2017 sisältää sekä jatkuvat että lopetetut liiketoiminnot.