Vastuullisuus Bittiumilla 2017

Vastuu ympäristöstä

Ympäristöselonteko 2017

Bittiumin liiketoiminta keskittyy pääasiassa tuotteiden suunnittelemiseen, valmistuskumppanien suorittamaan tuotteiden kokoamiseen, myyntiin ja markkinointiin. Tämä vastaa vain pientä osaa tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksista. Yhtiön omien tuotteiden kokonaisympäristövaikutukset eivät ole merkittäviä.

Bittium Oyj uudisti ympäristöjohtamisjärjestelmänsä sertifioinnin ISO 14001.2015 -standardin mukaiseksi kesäkuussa 2016.  Yhtiö seuraa maailmanlaajuisesti konsernin toimintaan liittyviä tuotteiden ympäristövaatimuksia sekä niistä johdettuja maakohtaisia säädöksiä. Bittium on huomioinut ja soveltanut suunnittelussa ROHS-direktiivin ja REACH (vaarallisten aineiden käyttö) -asetuksen sekä WEEE (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys) -direktiivin vaatimuksia vuodesta 2002 lähtien.

Vuoden 2017 aikana Bittium kehitti edelleen sertifioitua ETJ+-energiatehokkuusjärjestelmäänsä kattamaan myös ISO 50001 -energiatehokkuusstandardin vaatimukset. Bittium on kerännyt Energiaviraston vaatimusten mukaisesti energian siirtotiedostot vuodesta 2016 lähtien. Vuoden 2018 alkupuoliskolla yritys aikoo päivittää sertifioidun ETJ+-energiatehokkuusjärjestelmänsä ISO 50001 -standardin mukaiseksi. Bittiumilla on myös palveluksessaan yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilöitä, joiden pätevyyden Energiavirasto on todennut.

Bittium kehittää edelleen tuotteidensa ympäristön elinkaaren arviointiprosesseja.

Ympäristöpolitiikka

Bittium pyrkii toteuttamaan kestävää kehitystä ISO 14001 -standardin mukaisesti muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • Ympäristönsuojelua koskevien lakien ja määräysten muutosten seuranta ja noudattaminen. Tämä sisältää myös energiatehokkaiden ratkaisujen hyödyntämisen kehitystyössä (ekologinen suunnittelu) ja toimitiloissa.
  • Ympäristövaikutusten minimointi tuotteiden tuotannossa, käytössä ja hävittämisessä. Näitä periaatteita tukee ekologiseen suunnitteluun liittyvien ohjeiden ja käytäntöjen kehittäminen.
  • Toimittajien ja yhteistyökumppaneiden rohkaiseminen ympäristöjohtamisjärjestelmien käyttöönottoon. Näitä periaatteita tukee vaarallisten aineiden käyttöä rajoittavien periaatteiden toteuttaminen.

Halogeenivapautta koskeva ilmoitus

Bittiumin halogeenivapautta koskeva ilmoitus vastaa IEC:n (International Electrochemical Commission) halogeenittoman materiaalin määritelmää IEC 61249-2-21.

Ympäristöpolitiikkansa mukaisesti Bittium on sitoutunut minimoimaan ympäristövaikutukset suunnittelemiensa tuotteiden tuotannossa, käytössä ja hävittämisessä.

Halogeenia käytetään yleensä palamista hidastavana aineena muoviosissa. Halogeenia sisältävien tuotteiden käyttö herättää kuitenkin huolta ympäristön kannalta, koska niistä voi vapautua dioksiineja ja furaaneja ilmakehään, jos ne poltetaan elinkaarensa lopussa.

Vaikka vielä ei ole säädetty, että elektroniikan valmistajien olisi lopetettava halogeenin käyttö, Bittium pyrkii kuitenkin tarjoamaan halogeenittomia tuotteita vastatakseen alan kasvaviin tarpeisiin ja minimoidakseen omien tuotteidensa ympäristövaikutukset.

Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Bittium soveltaa ISO 14001 -standardia ympäristöjohtamisjärjestelmäänsä. Seuraavassa on kuvaus sovellettavasta järjestelmämallista:

 

Energiatehokkuusjärjestelmä

Energiatehokkuuslaki (1429/2014) tuli voimaan 1.1.2015. Bittium on sisällyttänyt energiatehokkuusluvut ja energian siirtotiedostot ympäristömittareihinsa vuodesta 2015 saakka vuoden 2016 raportointiin.

Ympäristövaatimusten ja -standardien seuranta

Bittiumin toiminnassa sovellettavia ympäristöstandardeja ja -säännöksiä on huomioitu ympäristösisältölistassa, jonka vaatimukset ulottuvat myös Bittiumin merkittäviin toimittajiin. Jatkuvasti päivitettävä sisältölista sisältää ROHS-direktiivin (ROHS I, II ja III) ja viimeisimmän REACH-asetuksen ohella eri markkina-alueille sovellettavien ainesosien sisältövaatimukset, joita vasten tehdään tarvittaessa materiaaliselvitykset. Lisäksi asianomaisessa listassa huomioidaan asiakaskohtaiset vaatimukset. Yhtiössä on päivitetty ympäristösisältölistaa säännöllisesti ja sovellettu asianomaisia ympäristövaatimuksia tuotteisiin tai ratkaisuihin, joissa Bittiumilla on joko omaa osittaista tai kokonaisvastuuta sovellustarkoituksesta riippuen. Asetetut vaatimukset otetaan huomioon liiketoiminnassa kussakin maassa.  

 

Yleiskatsaus elektroniikka-alan yleisiin ympäristösäännöksiin

Bittiumin toimitilat – uusi pääkonttori Ouluun

Uuden pääkonttorin toimitilat valmistuivat vuoden 2017 lopussa Oulun Teknologiakylään Ritaharjuntie 1:een. Uusien toimitilojen suunnittelun lähtökohtana on ollut toimintojen keskittäminen tehokkuuden parantamiseksi ja säästöjen saavuttamiseksi ja tulosten odotetaan näkyvän vuodesta 2018 alkaen.

Toimitilat on rakennettu monitilatoimistomallilla, joka tehostaa tilankäyttöä ja parantaa työhyvinvointia. Perinteisiin ratkaisuihin verrattuna monitilatoimistolla on korkeampi tilan käyttöaste ja se tukee hyvin yksilöllisiä tarpeita. Monitilatoimistossa työntekijöillä on aivan uudenlainen vapaus valita työskentelyalueensa parhaiten sopivaksi kulloisellekin työtehtävälle. Uusissa tiloissa on huomioitu yhtiön korkeat tietoturvavaatimukset.

Tilojen suunnittelussa on keskitytty prosessilämpöä tuottavien tilojen keskittämiseen sekä syntyvän lämmön talteenottoon. Rakennuksen ulkovuorimateriaali ja erilliset aurinkokilvet on suunniteltu vähentämään kesäaikaisen auringon paahteen jäähdytystarvetta. Keskeytymätön energiansaanti on varmistettu. Tämän lisäksi rakennuksen katolta löytyvät aurinkopaneelit, joiden energiantuotanto vastaa noin kahdeksaa prosenttia rakennuksen vuotuisesta energian tarpeesta. Sähkönkulutuksen minimoimiseksi rakennuksessa on älykäs taloautomaatio ja -ohjaus sekä led-valaistus. Toimitilojen jäähdytyksen ekologisuus on huomioitu vapaakiertoisella vedenjäähdytysratkaisulla. Myös tilojen keskittäminen ja jäähdytyksen kohdentaminen ovat vähentäneet huomattavasti sähkön käytön tarvetta.

Työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota myös työtilojen jäähdytyksen ja lämmityksen osalta hoitamalla se paneeliteknologialla, jotta vedon tunne olisi minimaalinen. Työpisteet ovat ergonomiset ja akustiikan kehittämisellä on saatu erittäin viihtyisät ja ympäristön melulta suojaisat työpisteet.

Koko rakennus on suunniteltu siten, että se vastaa LEED Gold -tason ympäristöluokitusta. Tämä näkyy muun muassa materiaalivalintoina ja esimerkiksi alhaisina haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöinä eli VOC (Volatile Organic Compound) -päästöinä. Talossa on lisäksi kosketusvapaat ja vähän vettä kuluttavat hanat kaikissa WC-tiloissa.

Vuonna 2017 Bittium uudisti myös Tampereen toimitiloja. Tilat ovat vuokralla ja yhteistyössä vuokranantajan kanssa uudistettiin kiinteistön ilmanvaihtoa, -suodatusta ja lämmön talteenottoa. Tiloihin asennettiin älykäs taloautomaatio ja -ohjaus sekä led-valaistus sähköenergian minimoimiseksi. Myös työpisteiden ergonomia, akustiikka ja sijoittelu suunniteltiin tukemaan työntekijöiden hyvinvointia ja tehokkuutta.

Oulun toimitilan lisäksi Bittiumilla on omistuksessaan toimitilatalo Kuopiossa. Kuopion rakennus valmistui 2012. Vuokratoimitiloja Bittiumilla on Tampereen lisäksi Kajaanissa ja Espoossa sekä ulkomailla. Bittiumin tavoitteena on pitää toimitilat viihtyisinä ja ergonomisina työhyvinvoinnin maksimoimiseksi.

Ympäristönsuojelun taso

Bittiumin ympäristönsuojelun tasoa seurataan jatkuvasti. Seuraavat luvut kertovat ympäristönsuojelun tasosta osana Bittiumin vastuullisuusmittareita:

 

 

* Jätteen määrä kasvoi vuonna 2017 johtuen Oulun pääkonttorin muutosta, missä yhteydessä turhia materiaaleja hävitettiin poikkeuksellisen paljon.