Vastuullisuus Bittiumilla 2017

Raportoinnin laajuus

Tämä vastuullisuusraportti on ensimmäinen Bittiumin tässä laajuudessa toteuttama katsaus yhtiön yritysvastuun johtamiseen ja toteutumiseen. Vastuullisuus on panostus Bittiumin tulevaisuuden toimintaedellytyksiin, joten Bittium tulee jatkossa raportoimaan vastuullisuudesta vuosittain, kehittäen mittareita, laajentaen tietoa toiminnan vaikutuksista ja kasvattaen siten myös raportoinnin laajuutta. Vertailtavuuden mahdollistamiseksi Bittium on valinnut vastuullisuusraportin lähtökohdaksi GRI G4 -viitekehyksen. Raportin lopussa olevaan taulukkoon on kerätty GRI G4 -viitekehyksen mukainen vastaavuustaulukko.

Raportti kattaa Bittiumin kolme vastuullisuuden painopistealuetta sekä kuvauksen ympäristövastuusta ja taloudellisesta vaikuttavuudesta.

Taloudellinen tieto on kerätty Bittiumin taloudellisen raportoinnin tietojärjestelmistä ja suuri osa henkilöstöä koskevasta tiedosta on tuotettu henkilöstöhallinnon järjestelmistä. Raportissa esitetyt taloudelliset luvut perustuvat Bittiumin tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin vuosilta 2016 ja 2017.

Valintaperiaatteena raportissa on ollut tuoda esille Bittiumin vastuullisuusperiaatteet ottaen huomioon GRI4 -viitekehyksen sekä Bittiumin liiketoiminnan painopistealueet langattomaan ja turvalliseen viestintään liittyvissä business-to business -tyyppisissä liiketoiminnoissa. Bittiumilla on asiakkaita sekä Suomessa että ulkomailla. Toimintojen pääpainopiste ja valtaosa henkilöstöstä on Suomessa.

Raportti tullaan julkaisemaan jatkossa vuosittain sähköisessä muodossa yhtiön vuosikertomuksen yhteydessä osoitteessa www.bittium.com.

Raportin kattavuus

Vastuullisuusraportin raportointijakso on vuosikertomuksen tavoin tilikausi 1.1.–31.12.2017. Yhtiö ei raportoi ympäristötietoja sellaisista toimipaikoista, joissa yhtiöllä on käytössään vain osa toimistorakennuksen tiloista.

Raportointi ei kata tavaran- tai palveluntoimittajia. Muuten raportointi kattaa koko Bittium Oyj:n toiminnan sekä sen tytäryhtiöiden toiminnan.

Raportointiperiaatteet ja -ohjeet

Taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan kansainvälistä IFRS-tilinpäätöskäytäntöä ja hallinnointiin liittyvässä raportoinnissa listayhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Raportoidut taloudelliset tunnusluvut perustuvat tilintarkastettuun tietoon.                    

Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseen

Vuoden 2017 vastuullisuusraportti seuraa Global Reporting Initiative (GRI) G4 -ohjeiston perustasoa (´core-taso´). Vastuullisuusraporttia ei ole varmennettu riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta. ´Taloudellinen vaikuttavuus´ -osiossa esitetyt luvut perustuvat konsernin tilintarkastettuun tilinpäätökseen.