Vastuullisuus Bittiumilla 2017

Vastuullinen vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

VASTUULLISEN TOIMINNAN SIDOSRYHMÄ SIDOSRYHMÄN ODOTUKSET

BITTIUMIN VASTUULLINEN
TOIMINTATAPA JA NIITÄ TUKEVAT
JÄRJESTELMÄT

Osakkeenomistajat
 • Pitkän tähtäimen
  arvonmuodostus
 • Vastuullinen toiminta
 • Listatun pörssiyhtiön raportointi- ja läpinäkyvyysvaatimukset
 • Bittiumin pitkän tähtäimen tavoitteet,visio ja strategiaprosessit,
  strategian toimenpiteiden päivitykset ja jatkuva seuranta
 • Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, joka on julkaistu Bittiumin
  internetsivustolla
 • Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen sekä talousprosessit, toimintaohjeistukset ja käytännöt huomioiden maakohtaiset kirjanpitolait
  ja raportointitavat huomioiden listatun yrityksen erityisvaatimukset
 • Riskien hallintaprosessit ja seurantakäytännöt
  Ympäristö-,sosiaalisen ja taloudellisen vastuun näkökohtien huomioiminen liiketoiminnassamme
 Asiakkaat
 • Kilpailukykyiset tuotteet ja palvelut
 • Luotettavuus ja tietoturvalliset
  toimintaperiaatteet
 • Vastuullinen ympäristö ja kestävän
  kehityksen toimintatapa
 • Jatkuvan parantamisen sekä ennaltaehkäisevän toiminnan prosessit (CAPA, Corrective Actions and Preventive Actions)
 • Asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja parantamistoimenpiteet
 • Asiakkaiden kanssa yhteistyössä tapahtuva kehittäminen
 • Tehokkaat sertifioidut laatu (ISO 9001, ISO 13485 ja AQAP 2110)-
  ja ympäristöjärjestelmät (ISO 14001, ETJ+/ISO 50001)
 • Vastuullisuuteen liittyvien standardien, mm. OHSAS 18001 (Occupational Healthy and Safety Assessment) noudattaminen
 • Vastuullinen liiketoiminta (esim. lahjonnan vastaisen menettelyn
  ohjeistus)
 • Tehokkaat, läpinäkyvät ja ketterät toimintamallit tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi yhteistyössä asiakkaiden ja kumppanien kanssa
 • Riskienhallinnanprosessit ja säännölliset seurantakäytännöt
 • Tietoturvalliset ja auditoitavat tietoturvallisuusjärjestelmät tuotteiden
  kehittämisessä (esim. ISO 27001, Katakri 2015)
 
Henkilöstö
 • Tasa-arvoinen kohtelu ja avoin vuorovaikutus
 • Mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen
 • Työhyvinvointi
 
 • Vuosittainen henkilöstötutkimus
 • Läpinäkyvä tiedon jako ja vuorovaikutus henkilöstön kanssa, kuten
  Ask Management (Kysy johdolta) -keskustelutilaisuudet johdon ja
  henkilöstön välillä
 • Bittiumin arvojen uudistaminen
 • Quarter Chat -esimies-alais-keskustelut (neljännesvuosikeskustelut), valmentava johtaminen esimiestyön viitekehyksenä
 • Hyvinvointia tukevat edut ja palvelut, kuten työterveyshuolto, virkistys-
  ja lounasedut ja yhteiset tapahtumat
 • Työturvallisuuteen, työhyvinvoinnin tukemiseen ja tasa-arvoon liittyvät suunnitelmat ja ohjeistukset, kuten VARTU-malli, tasa-arvosuunnitelma, työsuojelun toimintasuunnitelma
 

Toimittajat ja muut

kolmannet osapuolet 

 • Pitkäaikainen liiketoimintayhteistyö
 • Reilut ja vastuulliset toimintatavat
 
 • Bittiumin toimittajavaatimukset sovellettuna toimittajien tai kolmansien osapuolten asemaan tai volyymiin (sisältää vastuullisuuteen liittyvät vaatimukset, kuten lahjonnan vastaisen menettelyn ohjeistus)
 • Jatkuvan parantamisen sekä ennaltaehkäisevän toiminnan prosessit (CAPA, Corrective Actions and Preventive Actions)
 • Toimittajien kanssa yhteistyössä tapahtuva kehittäminen
 • Soveltuvien järjestelmien edellytykset, kuten laatu- (ISO 9001, ISO 13485 ja AQAP 2110) ja ympäristöjärjestelmät (ISO 14001)
 • Vastuullisuuteen liittyvien standardien, mm. OHSAS 18001 (Occupational Healthy and Safety Assessment) noudattaminen
 • Riskienhallinnan prosessit ja säännölliset seurantakäytännöt
 • Tietoturvalliset toimintatavat
 Viranomaiset
 • Lakien ja asetusten noudattaminen
 • Vastuullisuuden kytkentä strategiaan ja liiketoimintaan, riskien hallinta
 • Läpinäkyvyys ja raportoinnin luotettavuus
 
 • Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -ohjeistus
 • Bittiumin vastuullisuusraportti, lahjonnan vastaiset periaatteet
 • Läpinäkyvä riskienhallinnan raportointi Bittiumissa
 • Luotettava raportointi, läpinäkyvä markkinointiviestintä
 • Yhteistyö mm. Suomessa Konserniverokeskuksen kanssa
  verotuksen osalta
Yhteisöt
 • Vastuullinen yrityskansalainen
 • Vastuullinen toiminta, pienet ympäristöpäästöt
 • Yhteistyö tutkimustoiminnassa
 • Liittymät Bittiumin sisäiseen arvopohjaan
 • Bittiumin uudisrakennuksen energiatehokkuus ja mm. aurinkovoiman hyödyntäminen, LEED-standardien korkea taso
 • Tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyö korkeakoulujen ja tutkijoiden kanssa
 • Osallistuminen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetusohjelmien suunnitteluun
 • Vierailevat luennot ja opiskelijavierailut Bittiumille
 • Nuorisotyön tekeminen