Vastuullisuus Bittiumilla 2017

Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset

Bittiumin visio on tulla maailmanlaajuiseksi turvallisten ja luotettavien viestintä- ja liitettävyysratkaisujen toimittajaksi niin ihmisille kuin asioillekin. Innovatiivisuus ja osaamisen kehittäminen ovat avainasemassa Bittiumin liiketoiminnassa.

Vuoden 2017 lopussa Bittiumissa työskenteli yhteensä 619 henkeä Suomessa, USA:ssa, Meksikossa, Isossa-Britanniassa ja Singaporessa. Suurin osa Bittiumin henkilöstöstä työskentelee Suomessa (99 prosenttia).  Bittiumin ydinosaamiseen kuuluu vahva ja laaja-alainen radioteknologian, sulautettujen ohjelmistojen, elektroniikan sekä tuoteintegroinnin tuntemus. Suurin osa yhtiön henkilöstöstä on tuotekehitysinsinöörejä.

Henkilöstön keski-ikä vuoden 2017 lopulla oli 42 vuotta ja keskimääräinen palveluksessaoloaika 9 vuotta. 12 prosenttia Bittiumin henkilöstöstä oli naisia. Vuoden 2017 aikana vanhuuseläkkeelle jäi 2 henkilöä.

 

 

Innovatiivisuuden merkitys ja toteutuminen

Innovatiivisuuden lähtökohtana on motivoitunut henkilöstö, kannustava johto sekä työympäristö, joka tukee henkilöstön viihtyvyyttä ja toiminnan monimuotoisuutta. Bittiumin toimitilojen suunnittelun lähtökohtana on se, että kanssakäyminen kollegoiden kanssa on helppoa ja yhdessä ideoiminen mutkatonta.

Myös toimintatavat ruokkivat innovatiivisuutta. Matalan organisaatiorakenteen tavoitteena on mahdollistaa keskustelu ja madaltaa kynnystä ideoiden esittämiseen esimerkiksi liiketoiminnoista vastaaville. Bittiumilla on käytössä oma ideatyökalu, jolla kerätään henkilöstöltä hyviä ideoita niin tuotteisiin kuin toimintatapoihinkin. Työkalu mahdollistaa myös ideoiden kommentoinnin. Ideointia tukevat myös ´Ideas for ideas´ -tapahtumat, jossa ideoidaan yhdessä ennalta sovittujen tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseksi.

Innovatiivisuus heijastuu Bittiumin tuotekehityksessä ja asiakastyössä. Yhtiö on  kehittänyt maailman ensimmäisen älypuhelimen, joka käyttää sekä maanpäällis- että satelliittiyhteyttä. Bittiumin tuotteet ovat monin tavoin ainutlaatuisia – esimerkiksi Bittium Tough Mobile -älypuhelin taustajärjestelmineen on maailman ensimmäinen virallisen Luottamuksellinen-suojaustason salaustuotehyväksynnän saanut kokonaisuus, jolla voidaan luoda ja käsitellä turvaluokiteltua aineistoa sekä siirtää aineistoa älypuhelimen sekä siihen kytkeytyneiden taustajärjestelmien välillä.

Innovointiin liittyy luonnollisesti myös oman osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvointi. Bittium tarjoaa työntekijöilleen osaamisen kehittämismahdollisuuksia erilaisten koulutusten ja itseoppimismateriaalien avulla. Vuonna 2017 voimaan tullut kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys on määritelty Bittiumilla siten, että osan tuosta ajasta henkilöstö voi käyttää joko oman osaamisensa kehittämiseen tai urheiluun.

Yrityskulttuuri ja henkilöstötyytyväisyys

Bittiumin kulttuurin kulmakiviä ovat osaavat ja innovatiiviset työntekijät, yhteisöllisyys sekä avoin ja keskusteleva ilmapiiri. Bittiläisiä yhdistää loputon innostus teknologioihin ja uuden oppimiseen. Säännöllisesti pidettävissä sisäisissä, koko henkilöstön tilaisuuksissa keskustellaan strategiasta, tavoitteista ja liiketoiminnan tilasta. Bittiumin esimieskokoukset on tarkoitettu tiedon jakamiseen esimiehille, projektipäälliköille ja eri osa-alueiden vastuuhenkilöille.  Bittiumin johto jalkautuu säännöllisesti henkilöstön pariin keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja vastaamaan henkilöstön kysymyksiin.

Esimiestyössä noudatetaan valmentavan johtamisen viitekehystä. Yhtiössä on käytössä neljännesvuosikeskustelut (Quarter Chat), joka tukee työntekijöiden ja esimiesten välistä vuorovaikutusta. Tässä mallissa esimies ja alainen tapaavat usein ja vapaamuotoisesti keskustellen työhön liittyvistä asioista. Säännöllinen vuorovaikutus edesauttaa keskinäisen luottamuksen rakentumista, minkä ansiosta työn sujumista, osaamisen kehittämistä ja työhyvinvointia voidaan tukea paremmin ja ajantasaisemmin. Perinteinen kehityskeskustelu ei ole sidottu vuosikelloon vaan se pidetään silloin, kun se on ammatillisen kehittymisen kannalta tarpeen ja ajankohtaista.

Bittiumin vuosittain toteutettava henkilöstötutkimus (BES, Bittium Employee Survey) on hyvä keino tunnistaa yleiset kehitystarpeet ja -tavoitteet laajemmassa mittakaavassa ja varmistaa, että ollaan oikealla tiellä. Henkilöstötutkimuksessa palautetta voi antaa nimettömänä, ja se on tärkeä työkalu myös esimiestyön kehittämisessä. Tutkimuksen tuloksista keskustellaan kaikilla organisaatiotasoilla aina hallituksesta ja johtoryhmästä yksittäisten esimiesten tiimeihin. Tulosten avulla mitataan myös työyhteisön tasa-arvoisuutta sukupuolen, iän ja palvelusvuosien kannalta. Vuonna 2017 tutkimuksessa parhaat tulokset saivat väittämät, jotka mittaavat toisten auttamista, arvostusta, yhteishenkeä sekä henkilöstön ja esimiesten välistä luottamusta.

Työ ja hyvinvointi

Työhyvinvoinnin perusta on sujuva, tuottava ja merkityksellinen työ. Bittiumilla työ tehdään pääsääntöisesti projektiorganisaatioissa, ja Bittium on toiminnassaan jo vuosia hyödyntänyt ketteriä ja lean-menetelmiä (esim. Scrum, DevOps). Myös jatkuvan kehittämisen periaatteet ja työkalut tukevat työn mielekkyyttä korkean teknologian asiantuntijaorganisaatiossa.

Bittiumin henkilöstöedut on valittu siten, että ne tukevat aktiivista elämäntapaa, sujuvaa arkea, hyödyttävät mahdollisimman laajaa joukkoa, ja tukevat yhteisöllistä yrityskulttuuria ja tiimihenkeä. Edut tarjotaan kaikille samoja periaatteita noudattaen. Tärkeimpiä ja arvostetuimpia etuja on laaja työterveyshuolto, ja Bittium tekee työterveyshuollon yhteistyökumppaninsa kanssa tiivistä yhteistyötä henkilöstön terveyden ja hyvinvoinnin kehittämiseksi. Alalle tyypillisten etujen, kuten lounas-, kulttuuri- ja liikuntaedun lisäksi henkilöstölle tarjotaan myös hammashuoltoetua, hierontaetua, yhteisiä kerhoja ja sponsoroidaan liikuntatapahtumiin osallistumista. Joustava työaika mahdollistaa etujen sujuvan hyödyntämisen myös työpäivien aikana.

Teknologia-alalla kilpailu parhaista osaajista on kova, ja myös Bittiumilla työnantajana on haasteita henkilöstön houkuttelemisen ja sitouttamisen suhteen. Bittiumin erityisiä vahvuuksia työnantajana ovat mielenkiintoiset työtehtävät, suomalaisuus ja paikallisuus sekä hyvä työilmapiiri.

Osaamisen kehittäminen

Jatkuva osaamisen kehittäminen on tärkeää Bittiumin liiketoiminnan ja työntekijöiden ammatillisen kasvun kannalta. Uteliaisuus, halu oppia ja innovatiivisuus ovat tärkeimmät teknisessä pioneerityössä tarvittavat ominaisuudet, joten Bittium haluaa rohkaista työntekijöitään ja antaa heille mahdollisuuden jatkuvaan osaamisen kasvattamiseen ja uusien tavoitteiden saavuttamiseen.

Jokapäiväiseen työhön on sisällytetty erilaisia koulutuksen mahdollistavia tapoja, kuten työssä oppimista, sisäisiä ja ulkoisia kursseja, osaamisen jakamista sekä yksilöllistä opiskelua työn ohella. Viime vuosina Bittiumin henkilöstön osaamisen kehittämisessä on keskitytty ketterien ja tehokkaiden toimintamallien ja esimerkiksi ohjelmiston elinkaariprosessien kehittämiseen sekä avoimeen lähdekoodiin perustuvien menetelmien tehokkaampaan käyttöön. Lisäksi Bittium on aktiivinen uusien teknologioiden osaamisen kehittämisessä, esimerkiksi 5G:n, langattomien viestintäteknologioiden, koneoppimisen ja tekoälyn osalta. Vuonna 2017 koulutuspäivien määrä oli keskimäärin 4 päivää työntekijää kohden, johon sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset koulutukset, mukaan lukien perehdytyskoulutus ja itseopiskelu.

Turvallinen työ

Terveellisen ja turvallisen työympäristön tarjoaminen työntekijöille on Bittiumille erittäin tärkeää. Hyvä työympäristö parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua, toiminnan sujuvuutta ja henkilöstön innostuneisuutta. Bittium noudattaa toiminnassaan elektroniikka-alan eettisten toimintaperiaatteiden vaatimuksia (Electronic Industry Citizenship Coalition). Työsuojeluun liittyvissä ohjeissa noudatetaan lainsäädäntöä ja esimerkiksi OHSAS 18001:n (Occupational Health and Safety) kaltaisia standardeja ja käytänteitä.

Bittiumin työsuojelutoimikunta kokoontuu säännöllisesti, ja siihen osallistuu edustajia jokaiselta Suomen toimipisteen paikkakunnalta. Toiminnan keskeisenä sisältönä on Bittiumin henkilöstön työterveyden ja työkyvyn varjeleminen työhön liittyvien toimintojen suhteen sekä työelämän laadun parantaminen kehittämällä työympäristöä, työmenetelmiä ja työyhteisön ilmapiiriä terveellisiksi, turvallisiksi ja työkykyä edistäviksi.

Työsuojelutoimikunta ylläpitää luetteloa sovellettavista turvallisuusmääräyksistä lainsäädännön mukaisesti. Työntekijöiden altistumista työpaikan vaaroille (esim. sähkölle ja muille energianlähteille, kemikaaleille, tulelle, ajoneuvoille sekä liukastumis-, kompastumis- ja kaatumisvaaroille) ehkäistään perusteellisella suunnittelulla, teknisillä ja hallinnollisilla tarkastuksilla sekä turvallisilla työkäytännöillä, ja tarvittaessa työntekijöille hankitaan esimerkiksi asianmukaiset henkilösuojaimet. Kaikissa Bittiumin toimipaikoissa laaditaan asianmukaiset turvallisuussuunnitelmat. Mahdolliset hätätilanteet tunnistetaan ja arvioidaan, ja niiden vaikutuksia minimoidaan toteuttamalla pelastussuunnitelmia ja hätätilamenettelyjä, kuten esimerkiksi työntekijöiden tiedotus- ja evakuointimenettelyjä. Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi on laadittu jatkuvuussuunnitelmat.

Matkatyöhön liittyvät vaarat kuten terrorismi, luonnonkatastrofit ja tartuntataudit ovat viime vuosina korostuneet. Bittium kouluttaa matkustavaa henkilöstöään ja on luonut ohjeet matkustusturvallisuutta koskien. Koulutuksia järjestetään tarvittaessa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Bittiumilla on myös menetelmät työtapaturmien ja ammattitautien ennaltaehkäisyyn, hallintaan, seurantaan ja raportointiin. Bittiumin henkilöstöhallinto ja työsuojelu tarkastelevat työtapaturmia määräajoin ja aina erityisen riskin ilmetessä. Vuonna 2017 Bittiumin Suomen yhtiöissä tapahtui kolme työtapaturmaa, joista yksi tapahtui työssä, yksi työpaikan pihalla ja yksi työmatkalla. Näistä tapaturmista ei aiheutunut työkyvyttömyyttä.

Työn kuormittavuuden hallinta

Bittiumissa työ painottuu tutkimus- ja kehitystoimintaan, josta suuri osa on ohjelmistokehitystä, joten tuotteiden valmistukseen ja manuaaliseen työhön liittyvät fyysiset riskit ovat melko pieniä. Työntekijöiden altistumista fyysisesti vaativille tehtäville tunnistetaan, arvioidaan ja valvotaan työnjohdon ja työsuojelutoimikunnan toimesta.

Tyypillisesti Bittiumin toimialalla eniten fyysisiä haittoja aiheuttavat puutteellinen ergonomia ja staattiset työasennot. Bittiumin toimistokalusteet ovat nykyaikaisten vaatimusten mukaisia, ja lähes kaikissa työpisteissä on sähkösäätöiset pöydät, joiden ansiosta on helppoa vaihdella työasentoa päivän aikana. Ergonomiaan liittyvät erityistarpeet arvioidaan tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Bittiumilla on laaja työterveysohjelma, jonka ansiosta työntekijät voivat käydä säännöllisesti tarkastuksissa, tarkastuttaa työpisteensä ergonomian sekä saada fysioterapiaa ja konsultaatiota.

Bittiumin työntekijät työskentelevät pääsääntöisesti projekteissa, joissa aikataulut ja työkuormat voivat vaihdella nopeasti liiketoiminnan tilanteen mukaan. Esimiehet ja henkilöstöosasto seuraavat säännöllisesti työ-, ylityö- ja matka-aikoja. Lisäksi työtilanteesta ja -kuormituksesta keskustellaan Quarter Chat -keskusteluissa. Bittiumin Suomen yhtiössä on sovittu paikallisesti joustavasta työajasta sekä matka-aikojen korvaamisesta.

Työmarkkinasuhteet

Bittium kunnioittaa työntekijöiden yhdistymisvapautta, noudattaa kansainvälisiä ja paikallisia lakeja ja määräyksiä sekä soveltaa asianmukaisia työehtosopimuksia. Johto ja henkilöstön edustajat tekevät yhteistyötä ja tapaavat säännöllisesti ylläpitääkseen avointa keskustelua Bittiumin liiketoiminnan tilanteesta ja henkilöstöön liittyvistä asioista. Henkilöstöön vaikuttavista muutoksista ilmoitetaan henkilöstön edustajille ja niiden vaikutuksista keskustellaan yhdessä. Mahdolliset henkilöstöä koskevat neuvottelut toteutetaan paikallisen lainsäädännön, työehtosopimusten ja muiden sopimusmenettelyjen mukaisesti.

Ihmisoikeudet, tasa-arvo ja monimuotoisuus

Bittiumilla on henkilöstöä maissa, joissa ihmisoikeuslainsäädäntö on korkealla tasolla, ja joissa ihmisoikeuksien toteutumista yhteiskunnassa valvotaan. Ihmisoikeuksien toteutumisen seuranta liittyy Bittiumilla lähinnä alihankkijoiden ja toimittajien toimintaan, jota Bittium pyrkii ohjeistamaan toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävien raamisopimusten sekä niihin liittyvien Supplier Requirements -ohjeistojen avulla. Pääyhteistyökumppaneita arvioidaan sekä itsearvioinnein että auditoinnein vuosittaisen suunnitelman mukaisesti.

Vuonna 2017 Bittium ei havainnut omassa eikä alihankkijoidensa toiminnassa rikkeitä tai merkittäviä poikkeamia liittyen lapsityövoiman käyttöön, pakkotyöhön, epäasiallisiin kurinpitotoimiin, ruumiilliseen kuritukseen tai henkilöstön terveydentilaa syrjivään tapaan.

Bittium on sitoutunut häirinnän ja lainvastaisen syrjinnän poistamiseen. Bittiumin tasa-arvosuunnitelma perustuu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakiin. Tasa-arvon toteutumista tarkastellaan työsuojelutoimikunnassa muun muassa palkkauksen, urakehityksen ja rekrytoinnin näkökulmasta sekä henkilöstökyselyn ja tasa-arvotutkimuksen avulla. Tutkimuksessa kartoitetaan myös, onko esimerkiksi syrjintää, seksuaalista häirintää tai niiden uhkaa tapahtunut. Kaikki työntekijät ovat velvollisia edistämään tasa-arvoa. Erityisen merkittävä rooli tasa-arvon edistämisessä työpaikalla on kuitenkin esimiehillä. Tämä velvollisuus perustuu hyvän johtamisen periaatteisiin sekä tasa-arvolakiin ja työturvallisuuslakiin. Tasa-arvoa on pidettävä johtavana periaatteena kaikessa toiminnassa. Tasa-arvon ja työilmapiirin on koettu Bittiumilla olevan yleisesti hyvällä tasolla.

Monimuotoisuus nähdään Bittiumissa olennaisena osana vastuullista liiketoimintaa sekä voimavarana. Työntekijöiden erilaiset taustat ilmenevät toisiaan täydentävänä osaamisena, koulutuksena, erilaisina henkilökohtaisina ominaisuuksina sekä kokemuksena eri ammatti- ja toimialoilta sekä eri kehitysvaiheissa olevista liiketoiminnoista ja johtamisesta. Työntekijöiden rekrytoinnissa ja valinnassa ratkaisevaa on kuitenkin aina työtehtävään vaadittava osaaminen. Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet ovat määritelty osana yhtiön selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Syrjinnän poistaminen, tasa-arvon edistäminen ja seksuaalisen häirinnän torjuminen edellyttävät työnantajalta aktiivisia toimia työturvallisuuslain mukaisesti. Bittiumilla on käytössä varhaisen tuen malli sekä ohjeistus ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen. Mahdollisia ongelmatilanteita selvitetään esimiestyön, henkilöstöosaston, työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyönä.