Vastuullisuus Bittiumilla 2017

Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa

Hyvä hallintotapa ohjaa yritysvastuuta

Bittium Oyj:n hallinto määräytyy yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki) sekä yhtiön hallinnointiohjeen pohjalta. Bittium noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n valmistelemaa hallinnointikoodia 2015. Hallinnointikoodi on nähtävillä muun muassa Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Hyvä hallintotapa, riskienhallinta ja vaatimustenmukaisuus (GRC eli governance, risk management and compliance) voidaan määritellä valmiuksiksi, joiden avulla organisaatio voi luotettavasti saavuttaa tavoitteita, puuttua epävarmuustekijöihin ja toimia suoraselkäisesti. Bittiumilla tähän sisältyy myös yhtiön sisäisen valvonnan viitekehys, joka koostuu seuraavista rakenteellisista elementeistä: 

  • yhtiön hallituksen asettamat sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja hallinnon ohjeet ja periaatteet;
  • ohjeiden ja periaatteiden käyttöönotto ja soveltaminen johdon valvonnassa;
  • toimintojen tehokkuuden ja toimivuuden sekä talousraportoinnin ja johdon raportoinnin luotettavuuden valvonta talousosaston ja liiketoimintakontrollereiden toteuttamana;
  • riskienhallintaprosessi, jonka tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja vähentää riskejä, jotka uhkaavat yhtiön tavoitteiden toteutumista;
  • compliance-prosessit, joiden tarkoituksena on varmistaa, että kaikkia sovellettavia lakeja, säännöksiä, sisäisiä ohjeita ja eettisiä arvoja (myös vastuullisuutta) noudatetaan;
  • tehokas valvontaympäristö kaikilla organisaatiotasoilla, mukaan lukien räätälöidyt valvontatoimet määritellyille prosesseille sekä yhtiön tuote- ja palvelualueita ja maantieteellisiä alueita koskevien vähimmäisvaatimusten luominen;  
  • yhteiset eettiset arvot ja vahva sisäinen valvontakulttuuri kaikkien työntekijöiden keskuudessa; ja
  • tarvittaessa sisäiset tarkastukset, joilla arvioidaan sisäisen valvonnan tehokkuutta.

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on julkisesti nähtävillä Bittiumin internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com.

 

Bittiumin eettiset periaatteet

Bittium täyttää seuraavat vaatimukset kantaakseen sosiaalisen vastuunsa, menestyäkseen markkinoilla ja toimiakseen eettisesti omien arvojensa mukaisesti:

1) Korruption vastainen toiminta

Korruptio on yksi keskeisistä sosiaaliseen vastuuseen ja ihmisoikeuksiin liittyvistä riskeistä. Bittiumin markkina-alueet ja liiketoiminta-alueet ovat sellaisia, että Bittium kiinnittää erityistä huomiota korruption vastaiseen toimintaan.

Bittium ymmärtää, että lahjonta ja korruptio vahingoittavat oikeutettuja liiketoimintaetuja. Kaikkea liiketoimintaa harjoitetaan rehellisesti ja eettisesti eikä yhtiö hyväksy minkäänlaisia lahjonnan tai korruption muotoja omassaan tai yhteistyökumppaneidensa toiminnassa.

Bittium on sitoutunut täyttämään lakisääteiset velvollisuutensa ja ehkäisemään, havaitsemaan ja poistamaan korruptioon liittyviä käytäntöjä sekä tekemään yhteistyötä lahjonta- ja korruptiomahdollisuuksien vähentämiseksi. Tästä syystä myös toimittajien ja muiden ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden odotetaan ryhtyvän asianmukaisiin lahjonnan ja korruption vastaisiin toimiin. Bittium vahvisti vuonna 2017 uudet sisäiset ja ulkoiset ohjeet korruption vastaisen toiminnan ehkäisemiseksi. Bittium kouluttaa työntekijänsä aiheesta osana työntekijöidensä koulutusohjelmaa ja sitouttaa kumppaneitaan näihin ohjeisiin.

Bittium tarjoaa työntekijöilleen sisäisen kanavan, jonka kautta he voivat ilmoittaa korruption vastaisten sääntöjen rikkomuksista. Bittiumin työntekijät voivat lähettää ilmoituksensa rikkomuksista Bittiumin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle.

Vuonna 2017 yhtiön tietoon ei tullut yhtään korruptiotapausta.

2) Tietojen suojaaminen ja turvaaminen

Tietojen luokittelun, säilyttämisen ja luovuttamisen menetelmät on määritetty Bittiumin tietoturvaa ja tietosuojaa koskevissa ohjeissa.

3) Reilu liiketoiminta, mainonta ja kilpailu

Yhtiö noudattaa reilun liiketoiminnan, mainonnan ja kilpailun vaatimuksia. Bittium on määrittänyt ja ottanut käyttöön keinoja asiakastietojen turvaamiseen tietoturvallisuutta koskevien käytäntöjen mukaisesti.

4) Yhteisön osallisuus

Yhtiö tukee yhteisön osallisuutta edistääkseen sosiaalista ja taloudellista kehitystä.  

5) Immateriaalioikeuksien suojaaminen

Yhtiö kunnioittaa immateriaalioikeuksia ja soveltaa immateriaalioikeuksia koskevaa strategiaansa ja ohjeistustaan kaikessa toiminnassaan.

Bittiumin arvot

Bittium on ollut perustamisestaan saakka hyvin vastuullinen yritys. Bittiumilla on ollut toimintansa alusta saakka arvot, jotka yrityksen perustajat yhdessä määrittelivät toimintaa ohjaaviksi periaatteiksi. Arvot ovat vuosien saatossa muokkautuneet yrityksen tarpeita paremmin palveleviksi. Vuosien 2016–2017 aikana yhtiö teki laajemman arvohuoltoprojektin, johon osallistuivat yhtiön henkilökunta, johto ja hallitus.

Uudet liiketoimintaa ohjaavat arvot julkistettiin syksyllä 2017. Bittiumin uudet arvot kiteytyvät nyt kolmeen arvoon: luottamus, rohkeus ja innovatiivisuus.

Luottamus

Luottamus on kirjattu Bittiumin dna:han.  Se on yksi yrityksen peruspilareista, jonka pohjalle koko liiketoiminta rakentuu. Se toteutuu kanssakäymisessä kaikkien sidosryhmien, kuten asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja osakkeenomistajien sekä työntekijöiden kanssa. Luottamusta vahvistaa yrityskulttuuri, joka on avoin ja rehellinen. Bittiumin sanaan voi luottaa. Bittiläisille luottamus tarkoittaa vastuun kantamista niin omista kuin yhteisistä tavoitteistakin. Rehellisyys ja luottamus luovat perustan keskinäiselle kunnioitukselle.

Asiakkailleen Bittium on luotettava kumppani. Luottamus koostuu lupauksien pitämisestä, rehellisyydestä ja asiakkaan edun huomioimisesta. Luottamus sisältyy myös Bittiumin tuotteiden syvimpään ytimeen luoden tietoturvaa, luotettavia yhteyksiä ja luotettavaa mittausdataa. Bittium toimii luotettavana ja vastuullisena yrityskansalaisena ympärillään olevaa yhteiskuntaa kohtaan.

Rohkeus

Menestyäkseen, yhtiö tarvitsee myös rohkeutta. Sitä tarvitaan, jotta yritys voi kasvaa ja mennä uusille alueille. Rohkeutta tarvitaan, jotta voi uudistua ja kehittyä. Työntekijöillä on rohkeutta haastaa itsensä ja toisiaan, ehdottaa uusia ideoita ja kehittää toimintatapoja. Rohkeutta on ottaa riskejä, jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Riskinotossa virheiden mahdollisuus kasvaa, ja virheiden sattuessa on tärkeää osata oppia niistä.

Bittiumin asiakkaat voivat luottaa siihen, että yhtiöllä on rohkeutta mennä uusille alueille tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi. Bittiumilla on rohkeutta vastata uusiin haasteisiin ja tarjota innovatiivisia ratkaisuja. Bittiumilla on rohkeutta myös haastaa asiakkaiden toiveet lisäarvon luomiseksi. Bittiumilla on rohkeutta kehittää uutta tuodakseen hyvinvointia myös koko yhteiskunnalle.

Innovatiivisuus

Intohimo oppimiseen ja innovointiin on Bittiumilla toiminnan edellytys. Ilman sitä yhtiö ei olisi osaamisen kärjessä eikä erottuisi kilpailijoistaan.  Jatkuva osaamisen laajentaminen vahvistaa ymmärtämystä tulevaisuuden teknologioista. Bittiumilla rohkaistaan jatkuvaan avoimeen innovointiin ja ideoiden esittämiseen.

Innovatiivisuus näkyy yhtiön tuotteissa, palvelussa ja ratkaisuissa asiakkaille. Yhtiö on langattomien teknologioiden pioneeri tarjoten asiakkailleen parasta mahdollista osaamista. Innovatiivisuus ja uusimpien teknologioiden osaaminen on tärkeä kilpailuetu Bittiumille – se tekee yhtiöstä halutun yhteistyökumppanin. Innovatiivisuus luo pitkällä tähtäimellä merkittävää hyötyä myös koko yhteiskunnalle.

Yhteistyö sidosryhmien kanssa

Seuraamme jatkuvasti toimintamme vaikutuksia ja sen tuottamaa lisäarvoa eri sidosryhmille. Keskeisiä sidosryhmiämme ovat osakkeenomistajat, asiakkaat, henkilöstö, yhteistyökumppanit ja muut toimittajat sekä julkinen sektori.