Bittium vuonna 2017

Toimitusjohtajan katsaus

  
Hannu Huttunen, toimitusjohtaja

Vuosi 2017 oli Bittiumille taloudellisesti haasteellinen vuosi. Liikevaihto aleni 19,6 prosenttia edellisvuodesta ja oli 51,6 miljoonaa euroa. Liiketappio oli -6,2 miljoonaa euroa. Liiketappion syntyyn vaikuttivat liikevaihdon aleneminen sekä osaltaan panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen Bittiumin pitkän aikavälin kasvun mahdollistamiseksi. 

Palveluliiketoiminnan liikevaihto laski merkittävästi, kuten ennakoitiin, ja jäi 34,9 miljoonaan euroon, mikä oli 16,9 miljoonaa euroa vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Palveluliiketoiminnan liikevaihdon laskuun vaikutti pääasiassa yhteistyön päättyminen erään merkittävän tietoliikenneasiakkaan kanssa. Kysyntä Bittiumin tuotekehityspalveluille kehittyi suotuisasti mutta ei kuitenkaan pystynyt korvaamaan kokonaisuudessaan menetettyä palveluliiketoiminnan liikevaihtoa. 

Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus kasvoi ja oli 16,3 miljoonaa euroa, mikä oli 4,4 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat yhtiön tuoteportfolion laajentaminen langattomaan lääketieteelliseen biosignaalien etämonitorointiin ja -mittaamiseen sekä Bittium Tough Mobile -LTE-älypuhelimien kasvaneet toimitusmäärät. Tuoteliiketoiminnan liikevaihto jäi kuitenkin tavoitteistamme johtuen vuoden 2017 toiselle vuosipuoliskolle odotettujen Meksikon valtion viranomaisille suunniteltujen mobiililaitteiden toimitusten aloituksen siirtymisestä vuodelle 2018. 

Jatkoimme strategiamme mukaisesti investointeja tuoteliiketoimintaan tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi. Vuosi 2017 oli meille merkittävien investointien vuosi, ja investoinnit omien tuotteiden ja tuotealustojen kehitykseen olivat 15,0 miljoonaa euroa, mikä vastaa 29,1 prosenttia liikevaihdosta. Investoinnit kohdistuivat pääsääntöisesti puolustusteollisuuden tuotevalikoiman laajentamiseen taktisessa viestinnässä sekä erilaisten viranomais- ja erikoispäätelaitteiden sekä niitä tukevien ohjelmistojen tuotekehitykseen. Aloitimme uuden ohjelmistoradiopohjaisten taktisten käsi- ja ajoneuvoradioiden Bittium Tough SDR -tuoteperheen kehittämisen sekä jatkoimme tietoturvallisen Bittium Tough Mobile -älypuhelimen kehittämistä ja sen seuraavan sukupolven tutkimusta ja tuotekehitystä. Lanseerasimme myös uuden ohjelmistoversion Bittium SafeMove -tuoteperheeseen.

Tuotekehitystä jatkettiin myös biosignaalien mittaamiseen ja monitorointiin tarkoitettuihin tuotteisiin. Bittium Faros -EKG-mittalaitteiden sisäänrakennetut algoritmit rytmihäiriöiden tunnistamiselle saivat CE-hyväksynnän Euroopassa. Jatkoimme uuden Medical Technology -tuote- ja palvelualueen kehittämistä ja aloitimme yhteistyön suomalaisen lääketieteen palveluita tarjoavan Coronaria Hoitoketjun tytäryrityksen Coronaria Analyysipalvelut Oy:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman suuri synergia Bittiumin laite- ja järjestelmäkehityksestä sekä Coronarian Kliinisen lääketieteen ja palveluiden muodostamista rajapinnoista.

Yhteistyö Suomen Puolustusvoimien kanssa jatkui. Suomen Puolustusvoimilla käytössä olevaa taktisen tiedonsiirron Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) -järjestelmää kehitettiin edelleen ja järjestelmään liittyviä tuotetoimituksia jatkettiin. TAC WINin käyttö laajeni Suomen Puolustusvoimien sisällä myös Ilmavoimiin. Lisäksi teimme Puolustusvoimien kanssa kaksi tärkeää sopimusta tuleville vuosille; puitesopimuksen, jolla jatketaan TAC WIN -tuotteiden toimittamista Puolustusvoimille vuosina 2018–2020 sekä merkittävän aiesopimuksen uusien, kehitteillä olevien Bittium Tough SDR -radioiden hankinnasta ja sen valmistelusta.

Eurooppalainen ohjelmistoradioteknologiaa kehittävä ESSOR-hanke siirtyi seuraavaan vaiheeseen, jossa sen operatiivista suorituskykyä kehitetään edelleen. Bittium on osallisena ESSOR-ohjelmistoradiohankkeessa ja tuo uudessa vaiheessa jatkokehitettävän aaltomuodon toiminnallisuudet uusiin Bittium Tough SRD -radioihin.

Tietoturvallista Bittium Tough Mobile -älypuhelinta kehitettiin edelleen ja Suomen Viestintävirasto myönsi laitteelle ja sen taustajärjestelmille Luottamuksellinen-suojaustason hyväksynnän. Bittiumin kehittämä ainutlaatuinen dual-boot-toiminnallisuus mahdollistaa laitteeseen kaksi täysin erillistä käyttöjärjestelmää. Julkinen-käyttöjärjestelmä on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön Google-ohjelmineen, kun taas Luottamuksellinen-käyttöjärjestelmä on täysin suojattu ja salattu toimintaympäristö. Allekirjoitimme Suomen Puolustusvoimien kanssa sopimuksen Luottamuksellinen (Confidential) -suojaustasolle tarkoitettujen Bittium Tough Mobile -LTE-älypuhelimien ja niihin liittyvän Bittium Secure Suite -taustajärjestelmän toimittamisesta. Huolimatta kyberturvallisuusuhkien kasvusta tietoturvallisen Bittium Tough Mobile -älypuhelimen markkinat kehittyivät ennakoitua hitaammin.

Jatkoimme toimintamme kehittämistä, ja meille myönnettiin ISO 13485:2016-sertifikaatti, joka kattaa terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden suunnittelun, kehityksen ja tuotannon, sekä niihin liittyvät palvelut koko tuotteen elinkaaren ajalta. Tämä on meille merkittävä kilpailuetu ja tukee Bittiumin strategian toteutumista Connectivity Solutions -tuote- ja palvelualueella.

Olemme jatkaneet yhtiömme rakentamista pitkän tähtäimen kasvun mahdollistamiseksi. Tulemme edelleen jatkamaan investointeja orgaanisen kasvun mahdollistamiseksi sekä epäorgaanisten kasvumahdollisuuksien tutkimista kaikilla tuote- ja palvelualueilla. 

Haluan kiittää koko henkilöstöämme ja yhteistyökumppaneitamme merkittävistä ponnisteluista ja lukuisista hienoista saavutuksista vuoden 2017 aikana. Kiitän myös asiakkaitamme uskollisuudesta ja luottamuksesta sekä osakkaita yhtiön pitkän tähtäimen kehityksen tukemisesta.